J. B. Lemius

BiografiaJ. B. Lemius

Rev. J. B. Lemius, O. M. I.